Przeżuwacze


Pasze rzepakowe w żywieniu przeżuwaczy stosowane są w trojaki sposób:

 • komponent mieszanek paszowych,
 • komponent mieszanin pasz sporządzanych w gospodarstwie, w tym jako składnik paszy (TMR),
 • dodatek do śrut i otrąb zbożowych, mieszanek paszowych o uproszczonym składzie komponowanych
 • w gospodarstwie, podawanych tradycyjnie do żłobu.

Dopuszczalne udziały pasz rzepakowych w mieszankach paszowych dla poszczególnych grup fizjologicznych
i gatunków przeżuwaczy wynoszą:

 • krowy mleczne 30%,
 • jałówki 25%,
 • cielęta powyżej 80-100 kg masy ciała 20%,
 • buhajki opasowe 30%,
 • owce matki karmiące/nie karmiące 20/30%,
 • jagnięta hodowlane 20%,
 • jagnięta tuczone 25%.

Dopuszczalne udziały pasz rzepakowych w żywieniu przeżuwaczy są 2-3 krotnie wyższe niż w żywieniu drobiu
i świń. Część substancji antyodżywczych zawarta w tych paszach ulega hydrolizie i rozkładowi w procesie bakteryjnego trawienia i fermentacji żwaczowej, zatracając szkodliwe właściwości.

Receptury mieszanek paszowych i diet dla krów oraz bydła opasowego


Tab. 1 Przykłady mieszanek paszowych dla przeżuwaczy (krów ras mlecznych, jałówek, bydła opasowego, cieląt i owiec ) zawierających śrutę poekstrakcyjną rzepakową.

Pasze Mieszanka paszowa
  1 2 3 4 5 6
Śruta jęczmienna 37 35 50 52 9 47
Śruta kukurydziana 37 36 - - 57 -
Śruta poekstrakcyjna rzepakowa 18 15 20 25 15 15
Śruta poekstrakcyjna sojowa 5 11 - - 10 5
Śruta pszenżytnia - - 27 - - -
Otręby pszenne - - - 10 5 5
Skladniki mineralne 3 3 3 3 3 3
Zawartość składników pokarmowych w 1 kg suchej masy
JPM 1,09 1,10 1,05 1,06 1,11 1,06
JPZ 1,08 1,09 1,04 1,04 1,10 1,04
Białko ogólne (g) 171 188 164 188 178 176
BTJP (g) 60 68 43 48 71 50
BTJN (g) 120 132 108 122 129 118
BTJE (g) 114 122 107 112 118 113
LizTJ (% BTJE) */ 6,19 6,21 6,68 6,59 5,91 6,57
MetTJ (% BTJE) */ 1,54 1,81 1,89 1,86 1,80 1,84

*/  aminokwasy trawione jelitowo w procentach BTJE
Źródło: Strzetelski J. (2009)

Przy spożyciu 5-10 kg mieszanki paszowej/dobę przez krowę o wydajności 20-40 kg mleka/dobę i 4500-9000 kg/rok, pobranie śruty poekstrakcyjnej rzepakowej będzie wynosiło od 1,0 do 3,0 kg/dobę. Zużycie śruty poekstrakcyjnej rzepakowej na laktację i rok będzie wynosiło około 500-550 kg/krowę. Przy spożyciu przez buhajka opasowego (150-550 kg) od 2 do 5 kg mieszanki paszowej/dobę, pobranie śruty poekstrakcyjnej rzepakowej będzie wynosiło od 0,50 do 1,5 kg/dobę. Przy średnich przyrostach dobowych na poziomie 1200 g, zużycie śruty poekstrakcyjnej na opas buhajka w czasie 300 dni będzie wynosiło około 300-400 kg.

Możliwości wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu bydła w Polsce nie zostały dotąd wykorzystane. Szacuje się, że zaledwie 10-15% krów otrzymuje mieszanki paszowe, a taka sama liczba otrzymuje mieszaniny pasz
z udziałem pasz rzepakowych (TMR). Ponad 50% krów w Polsce nie otrzymuje dodatku pasz wysokobiałkowych, co skutkuje niską wydajnością, wynoszącą średnio 4000-4500 kg mleka/rok. Słabo rozwinięta jest produkcja koncentratów białkowych dla bydła mlecznego i opasowego, w których pasze rzepakowe mogą stanowić 40-50%. Pasze rzepakowe, w tym śruta poekstrakcyjna i makuch rzepakowy mogą być wyłączną paszą białkową w mieszankach lub dietach dla krów o wydajności 6 - 7 tys. kg mleka (Brzóska, 2008). Przy wyższej wydajności dochodzącej do 9-10 tys. kg mleka, niezbędne jest podawanie obok śruty lub makuchu rzepakowego śruty sojowej ze względu na niższą żwaczową rozkładalność białka i wyższą strawność jelitową.

Mieszanki zawierające makuch rzepakowy

Makuch rzepakowy można stosować w żywieniu wszystkich grup wiekowych bydła i owiec, krów mlecznych
i buhajków opasowych.

Tab. 2 Mieszanki dla cieląt i buhajków opasowych z zawartością makuchu rzepakowego

Wyszczególnienie Mieszanki dla cieląt Mieszanka dla buhajków
opasowych
  1 2 3
Śruta jęczmienna 27 44 -
Śruta pszenna 40 23 -
Śruta z pszenżyta - - 56
Poekstrakcyjna śruta sojowa - - 1,5
Otręby pszenne 5 5 10,5
Mieszanka mineralna 3 3 3
Makuch z żółtych nasion rzepaku - 25 -
Makuch z ciemnych nasion rzepaku 25 - 29
Wartość pokarmowa 1 kg suchej masy:
Sucha masa 87,9 87,01 88,4
Białko ogólne 18,3 186 201
Tłuszcz surowy 53 53 66
BTJN 119 101 131
BTJE 102 101 102
JPM 1,08 1,06 1,04
 JPŻ 1,04 1,02 1,01

 Żródło: Strzetelski J. (2009)

Makuch rzepakowy może być stosowany w mieszankach paszowych dla krów mlecznych, w podobnych ilościach jak śruta poekstrakcyjna rzepakowa. Ze względu na niższą zawartość białka, a wyższą koncentrację energii, makuch rzepakowy jest dobrą paszą dla cieląt i buhajków opasowych. Najkorzystniej stosować go w mieszaninie ze śrutami zbożowymi i mieszanką mineralno-witaminową. Pasze rzepakowe, śruta poekstrakcyjna i makuch rzepakowy mogą być mieszane w wozach paszowych z kiszonkami, sianem, śrutami zbożowymi, wywarem gorzelnianym w celu uzyskania mieszanin pasz pełnodawkowych (TMR). Należy pamiętać, że dopuszczalne udziały pasz rzepakowych dotyczą diety pokarmowej, zatem pasz rzepakowych podawanych zwierzętom w mieszance paszowej,  aplikowanej w korycie lub boksie paszowym oraz paszy objętościowej wzbogaconej w pasze rzepakowe (TMR).

Pasze rzepakowe w paszach pełnoporcjowych (TMR)

Śruta rzepakowa w dawce pełnoskładnikowej zawierającej pasze objętościowe dobrej jakości może być wyłączną białkowo energetyczną paszą dla krów mlecznych (tabela 3). W miarę zwiększającej się wydajności mlecznej ilość śruty rzepakowej w dziennej dawce pokarmowej TMR może zwiększyć się od 3 kg/d przy wydajności 20 kg mleka/d do prawie 5 kg/d przy wydajności 35 kg mleka dziennie (tabela 4). Wprowadzając makuch rzepakowy do pasz pełnoporcjowych TMR, należy uwzględnić nieco niższą zawartość w nim białka.

Tabela 3. Pasza TMR dla krowy w 12. tygodniu laktacji o masie ciała 650 kg, dziennej wydajności 25kg mleka zawierającego 4,0% tłuszczu i 3,2 % białka

Pasza Skład TMR % Pobranie TMR
kg/dzień w
  Pasza SM SM
Kiszonka z kukurydzy, 35% SM, 45% kolb 60,7 51,4 9,7
Kiszonka z traw przewiędnietych,33% SM,
początek kłoszenia
26,3 21,3 4,0
Siano łąkowe z pokosu bez deszczu, początek kłoszenia 4,4 9,0 1,7
Śruta rzepakowa poekstrakcyjna  8,3 17,9 3,4
Kreda pastewna 0,18 0,4 -
TMR kg/dzień - - 18,8
Zawartość SM w TMR, % 41,1 -

 Żródło: Strzetelski J. (2009)

Tabela 4.  Możliwości pobrania śruty rzepakowej (kg/dobę) zależnie od wydajności mlecznej krów żywionych TMR

Pasze       Dzienna wydajność mleka , kg
  20,0 25,0 30,0 35,0
Kiszonka z  kukurydzy 35% SM, kg/dobę 24,4 27,5 31,6 35,8
Kiszonka z traw przewiędnięta 1 odrost,
pocz. kłoszeni, kg/dobę
10,6 11,9 13,7 15,5
Siano z traw z pokosu bez deszczu
1 odrost pocz. kłoszenia, kg/dobę
1,8 2,0 2,3 2,6
Śruta rzepakowa poekstrakcyjna 3,3 3,8 4,3 4,9
Kreda pastewna, kg/dobę 0,07 0,08 0,09 0,10
Pobranie suchej masy, kg/dobę 16,6 18,8 21,5 24,4

Żródło: Strzetelski J. (2009)

Wykorzystanie pasz rzepakowych w żywieniu przeżuwaczy

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa w żywieniu krów mlecznych do wydajności 20-25 kg mleka/dobę jest pełnowartościowym substytutem śruty sojowej. Może być stosowana w ilości 1-2,5 kg/dobę. Przy wydajności powyżej 25 kg zwiększa się zapotrzebowanie na aminokwasy niezbędne, co zmusza do komponowania mieszanek paszowych lub mieszanin pasz TMR ze śrutą bądź makuchem rzepakowym oraz ze śrutą sojową w proporcji 1:1. Dawki śruty lub makuchu rzepakowego powyżej 2,5-3,0 kg/dobę podawane w mieszance paszowej albo mieszaninie pasz TMR pogarszają wyjadanie pasz i mogą obniżyć ich pobranie, a tym samym pobranie białka i energii. Niższa strawność jelitowa aminokwasów nie zabezpieczy wówczas potrzeb pokarmowych krów na te składniki.

W okresie okołoporodowym zwanym także przejściowym (od 3. tygodnia przed porodem do 3. tygodnia laktacji) krowy mają ograniczoną zdolność pobrania paszy i skarmianie mieszanki paszowej zawierającej wyłącznie poekstrakcyjną śrutę rzepakową może dodatkowo ujemnie wpływać na pobranie w tym czasie paszy. Wskazane jest, aby mieszanka paszowa dla krów w okresie przejściowym zawierała oprócz pasz rzepakowych także śrutę sojową.

W Instytucie Zootechniki-PIB, Zakład Doświadczalny Pawłowice w żywieniu krów wysokomlecznych stosowano 30% makuchu rzepakowego w mieszankach paszowych.  Krowy żywiono paszą TMR zawierającą: kiszonkę z kukurydzy, kiszonkę z lucerny, siano łąkowe, kiszone wysłodki buraczane, kiszone młóto browarniane i mieszankę paszową. Krowy o wydajności 25, 35 i 45 kg mleka/dobę pobierały odpowiednio 1,2; 2,7 i 3,5 kg makuchu rzepakowego na dobę.

Poekstrakcyjna śruta i makuch rzepakowy mogą być stosowane w żywieniu buhajków opasowych. Zalecenia francuskie wskazują na możliwość opasania bydła mięsnego, rasy Limousine od 8. do 16. miesiąca (300-500 kg masy ciała) dietami z udziałem pasz rzepakowych. Buhajki otrzymujące kiszonkę z kukurydzy i mieszankę paszową zawierającą 35% śruty poekstrakcyjnej rzepakowej dały przyrosty dobowe 1200 g.

Badania Instytutu Zootechniki-PIB wskazują na możliwość opasania buhajków od 250 do 520 kg masy ciała kiszonką z kukurydzy do woli i sianem oraz mieszanką paszową zawierającą 20% poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. Dzienne zużycie paszy rzepakowej wynosiło 0,6-1,0 kg/buhajka.

W innych badaniach opasanie buhajków od 155 do 540 kg masy ciała granulowaną mieszanką zawierającą 20% suszu z kukurydzy i 80% mieszanki paszowej - w tym 29% makuchu rzepakowego - dało przyrosty 1222 g/dobę, przy zużyciu 8,18 kg paszy/dobę, w tym 1,9 kg makuchu rzepakowego.

W żywieniu cieląt do 120. dnia życia można stosować mieszanki paszowe zawierające pasze rzepakowe w ilości 20-25%, jako uzupełnienie płynnych preparatów zastępujących mleko. Po przejściu na pasze suche cielęta mogą pobierać od 1 do 3 kg mieszanki paszowej, w tym odpowiednio 0,20-0,75 kg pasz rzepakowych.

Inne badania wykonane w Instytucie Zootechniki-PIB wykazały, że w żywieniu owiec matek można stosować 0,14 kg/dobę poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. W tuczu jagniąt stosowano mieszanki paszowe zawierające około 15% i 20% poekstrakcyjnej śruty sojowej, przy pobraniu 0,10-0,16 kg tej paszy/jagnię/dobę. Przyrosty masy ciała jagniąt były wysokie i wynosiły 200-250 g/dobę. Mieszanki paszowe zawierające poekstrakcyjną śrutę rzepakową mogą być także wykorzystane w pastwiskowym tuczu jagniąt, w mieszaninie z otrębami lub śrutami zbożowymi.
Podawanie krowom mlecznym i buhajkom opasowym makuchu rzepakowego zawierającego 10-15% (100-150 g/kg) tłuszczu wzbogaca mleko i mięso wołowe w nienasycone kwasy tłuszczowe, pożądane w diecie człowieka, szczególnie kwasy z rodziny n-3. Makuch rzepakowy w mieszankach paszowych nie wpływał ujemnie na cechy fizyko-chemiczne mięsa.

Przyjmuje się, że dopuszczalne dobowe spożycie glukozynolanów przez krowy wynosi 50 µ moli/dobę. Oznacza to, że przy zawartości średniej zawartości 15 µ moli/kg krowy mogą pobrać 3-3,5 kg śruty poekstrakcyjnej lub makuchu rzepakowego na dobę. Podane wartości można przyjąć dla mieszanek paszowych, jak i diet dla przeżuwaczy.

Opracowano na podstawie książki „Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt”
prof. dr hab. Franciszek Brzóska, doc. dr hab. Ewa Hanczakowska, prof. dr hab. Jerzy Koreleski, prof. dr hab. Juliusz Strzetelski,
doc. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, Instytut Zootechniki PIB w Balicach
tom III „Teraz rzepak, Teraz olej”

Powrót