V Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej już za nami!


Konferencję oficjalnie otworzył Mariusz Szeliga, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, który podkreślił znaczący wzrost w ostatnich latach produkcji rzepaku oraz przekroczenia w 2020 roku 3 mln ton przerobionego surowca w tłoczniach zrzeszonych w PSPO. Po nim głos zabrał Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Juliusz Młodecki, który zwrócił uwagę na dużą dostępność śruty rzepakowej przez cały rok. Wspomniał on także o istotnej roli Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych, która stanowi unikatowe porozumienie całego łańcucha produkcji oleju. Na koniec przemówił Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojciech Mojkowski, który podziękował za liczne przybycie na wydarzenie oraz przywitał zaproszonych gości specjalnych, a także odczytał list Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela, w którym podkreśla on istotę zwiększenia wykorzystania śruty rzepakowej.

Mariusz Szeliga, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

Część merytoryczną konferencji rozpoczął Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, który przedstawił uczestnikom aktualną sytuację na rynku produktów przerobu rzepaku w Polsce i Europie. Podkreślił on istotne miejsce w czołówce producentów rzepaku w Europie, wysokie szacunki zbiorów w roku 2021 na poziomie 3,2 mln ton oraz stale rosnący przerób surowca w Polsce, co bezpośrednio przekłada się na podaż pasz rzepakowych. Członkowie PSPO w roku 2020 dostarczyli 1,8 mln ton pasz rzepakowych – dobrej jakości i zestandaryzowanego surowca białkowego, które wciąż w dużym stopniu jest eksportowane.

Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

Następnie prelekcję wygłosił prof. dr hab. Zygmunt Kowalski z Katedry Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który przedstawił zgromadzonym uczestnikom, dlaczego poekstrakcyjna śruta rzepakowa jest lepszą paszą dla krów mlecznych niż poekstrakcyjna śruta sojowa. Zwrócił on uwagę na zwiększone zainteresowanie poekstrakcyjną śrutą rzepakową, które wynika z trendu żywienia krów „bez GMO”, wysokie ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej oraz wzrost świadomość na temat jej wartości w żywieniu krów mlecznych. Ponadto pokreślił on, że poekstrakcyjna śruta rzepakowa daje lepsze wyniki produkcyjne. Wymownie podkreślił on, że nie tylko można żywić krowy mleczne bez poekstrakcyjnej śruty sojowej, a nawet trzeba na rzecz zwiększonego wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i makuchu rzepakowego.

Prof. dr hab. Zygmunt Kowalski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Po krótkiej przerwie, wciąż spragnieni wiedzy uczestnicy wrócili na wykład prof. Pawła Górki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który przybliżył możliwości wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w paszach starterowych dla cieląt. Przedstawił on wyniki badań, w których zastępowano śrutę sojową śrutą rzepakową, które potwierdziły, że wcale nie daje ona gorszych rezultatów w żywieniu cieląt. Dodatkowo przybliżył on informację w jakiej formie podawać cielętom pasze starterowe z udziałem białka rzepaku, aby była ona dla nich smaczniejsza oraz jak umiejętnie wybierać pasze spośród tych dostępnych na rynku.

dr hab. Paweł Górka, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Ostatnią z prelekcji przedstawiła Ewelina Szmurło z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, a prywatnie rolnik, jak we własnym gospodarstwie wykorzystuje pasze rzepakowe, a także jakie rezultaty przyniosło całkowite wykluczenie śruty sojowej na rzecz śruty rzepakowej, makuchu rzepakowego i śruty rzepakowej ekstrudowanej.

Ewelina Szmurło, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Na zakończenie konferencji odbyła się debata ekspercka z udziałem Piotra Szysza – przewodniczącego Zespołu roboczego ds. śruty PSPO, Juliusza Młodeckiego – Prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Wojciecha Mojkowskiego – Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz dr Dariusza Piątka – przedstawiciela Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, którą moderowała Iwona Dyba – redaktor naczelna Farmer.pl - prowadząca całość wydarzenia. Dyskutowali oni na temat potencjału województwa podlaskiego w uprawie rzepaku, a także możliwościach zmniejszenia eksportu śruty rzepakowej.

Od lewej: Iwona Dyba (moderator dyskusji), Piotr Szysz, Wojciech Mojkowski, dr Dariusz Piątek, Juliusz Młodecki

Prezentacje do pobrania:

 Adam Stępień, PSPO - Aktualna sytuacja na rynku produktów przerobu rzepaku

Prof. dr hab. Zygmunt Kowalski - Dlaczego poekstrakcyjna śruta rzepakowa jest lepszą paszą dla krów mlecznych niż poekstrakcyjna śruta sojowa

Dr hab. Paweł Górka, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Możliwości wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w paszach starterowych dla cieląt

Ewelina Szmurło, PODR Szepietowo -Praktyczny aspekt stosowania śruty rzepakowej w żywieniu stada bydła mlecznego

Konferencja została sfinansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych

Powrót